O nas

Jesteśmy grupą przedsiębiorców, entuzjastów, programistów i inżynierów, którzy są zaniepokojeni nowoczesnymi trendami i wyzwaniami w zakresie bezpieczeństwa informacji i prywatności. Łącząc się w walce o prywatność w erze cyfrowej, tworzymy poufne i bezpieczne środowisko do komunikacji, przechowywania wszelkich danych i automatyzacji procesów roboczych.

Potrzeba reagowania na wyzwania, jakie stwarza świat cyfrowy w kontekście prawa do prywatności, staje się pilniejsza niż kiedykolwiek. Technologie cyfrowe, które rozwijają się głównie dzięki sektorowi prywatnemu i które nieustannie wykorzystują dane związane z życiem ludzi, stopniowo przenikają do struktury społecznej, kulturowej, ekonomicznej i politycznej współczesnego społeczeństwa. Możliwości technologii takich jak Big Data i sztuczna inteligencja oraz ilość wykorzystywanych w nich danych stale rosną, grożąc wytworzeniem intruzyjnego środowiska cyfrowego, w którym zarówno państwa, jak i przedsiębiorstwa komercyjne będą mogły śledzić na niespotykaną dotąd skalę, a także analizować i przewidywać zachowania ludzi, a nawet manipulować nimi. Chociaż trudno zaprzeczyć, że technologie oparte na danych mogą znaleźć bardzo przydatne zastosowania. Jeśli te zmiany technologiczne nie będą zarządzane z wielką ostrożnością, mogą stać się poważnym zagrożeniem dla ludzkiej godności, autonomii, prywatności i praw człowieka.

— fragment raportu Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka.

Od siebie dodajmy, że dominacja wielkich gigantów technologicznych pozwala im gromadzić bezprecedensową władzę nad światem cyfrowym poprzez zbieranie i zarabianie na prywatnych i biznesowych wiadomościach miliardów ludzi. Ich ukryta kontrola niszczy istotę prywatności i tworzy bezprecedensowe wyzwania dla praw człowieka.

Naszą misją jest dać ludziom alternatywę, w której leży paradygmat absolutnej prywatności. Gdzie wszystkie Twoje informacje są Twoją własnością i nikt nie może uzyskać do nich dostępu bez Twojej wiedzy i woli.

Historia

“VIAM SUPERVADET VADENS”

Globalne rozprzestrzenianie się Internetu doprowadziło prawdopodobnie do największej transformacji politycznej, kulturowej i społecznej w historii ludzkości. Niespotykany dotąd dostęp do informacji miliardów ludzi doprowadził do niesamowitych możliwości i ujawnienia ludzkiego potencjału. Jednakże w tym samym stopniu doprowadziło to do całkowitej kontroli ludności przez państwo, osoby prywatne i korporacje, manipulacji opinią publiczną i do fałszerstw. Warto zauważyć, że koncentracja wszystkich informacji użytkownika w firmach technologicznych, do których mają one pełny dostęp, daje im niesamowitą przewagę konkurencyjną.

Obserwując i analizując te trendy, w 2009 r. narodził się pomysł stworzenia projektu wyłącznie na własne potrzeby, w którym byłaby możliwość komunikowania się i przechowywania informacji bez obawy o przecieki i dostęp osób trzecich. Jednakże masowe ujawnienia ostatnich lat dokonane przez Juliana Assange’a i Edwarda Snowdena skłoniły nas do ponownego przemyślenia pomysłów dostosowanych do własnych potrzeb i rozszerzenia ich na skalę globalną. Priorytetem projektu stała się koncepcja absolutnej prywatności.

Rozpoczęto przygotowania: opisy, zadania techniczne, formowanie zespołu i poszukiwanie funduszy. Na realizację projektu potrzebne były znaczne środki finansowe. Próby uzyskania inwestycji natknęły się na niedopuszczalne wymagania, które często były sprzeczne z paradygmatem projektu.

I dopiero po ośmiu długich latach, w 2017 roku, mieliśmy okazję zrealizować ten projekt we własnym zakresie, niezależnie.

Mapa rozwoju projektu

Platforma Beeble

2017
Rozpoczęcie projektu, Utworzenie jądra Beeble

Szyfrowanie wiadomości e-mail wewnątrz Beeble

Automatyczne usuwanie wiadomości

2018

Budowanie infrastruktury rozproszonej

Wiadomości audio i wideo

Bezpieczne wyszukiwanie pełnotekstowe

Kontakt i grupy

2019

Tworzenie Chmury Beeble

Rozwój systemu plików

Szyfrowanie danych użytkownika

Integracja chmury i poczty

2020

Łączenie domen klienta

Trwają prace

Niezależny audyt bezpieczeństwa

Przejście do wczesnego dostępu

Zaplanowano

Aplikacja na urządzenia mobilne

Wymiana wiadomości błyskawicznych między użytkownikami

System automatyzacji do pracy z dokumentami

Chroniony kalendarz

Zacznij używać Beeble

Brak reklam i sprzedaży informacji o użytkowniku stronom trzecim.

Jak uzyskać dostęp
 • Invitation Apply Form

  Beeble project presently is in a closed testing stage.
  At the moment, we do not offer the possibility of free registration.
  You can only create an account in Beeble by invitation from existing users or from the project administration.

  If you have a desire to help us in testing Beeble, you can leave a request for an invitation by filling out a short form. We will contact you shortly.


 • Pobierz zaproszenie

  Projekt Beeble jest w fazie testów zamkniętych.
  W tej chwili nie zapewniamy możliwości swobodnej rejestracji.

  Możesz utworzyć konto w Beeble tylko na zaproszenie od istniejących użytkowników lub od administracji projektu.

  Jeśli masz ochotę pomóc nam w testowaniu Beeble, możesz złożyć wniosek o zaproszenie, wypełniając krótki kwestionariusz. Na pewno skontaktujemy się z Tobą.


 • Получить приглашение

  Проект Beeble находится в стадии закрытого тестирования.
  В данный момент мы не предоставляем возможность свободной регистрации.
  Создать учетную запись Beeble можно только по приглашению от существующих пользователей или от администрации проекта.

  Если у вас есть желание помочь нам в тестировании Beeble, вы можете оставить заявку на получение приглашения, заполнив небольшую анкету. Мы обязательно свяжемся с вами.